277

Metody pomiaru zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

Wiele przedsiębiorstw nie posiadających własnych pieniędzy, a rozpoczynających mniejsze, czy też większe przedsięwzięcia szuka źródeł pozyskania środków pieniężnych. W licznych przypadkach pieniądze pozyskiwane są z kredytów udzielanych przez banki. W jaki sposób instytucje te klasyfikują firmy, którym udzielają kredytu? Jakie kryteria przemawiają za tym, że jedne przedsiębiorstwa otrzymują kredyt, a inne nie?

Pierwszorzędnym kryterium jest badanie zdolności kredytowej firmy. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Zdolność kredytowa jest to możliwość spłaty kredytu przez kredytobiorcę wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej. Ocenie ze strony kredytodawcy podlegają kryteria, takie jak: zdolność biorcy do podejmowania czynności prawnych, elementy charakteryzujące, zarówno obecną, jak i przyszłą sytuację ekonomiczno – finansową firmy. Są to nieliczne, ale najważniejsze z kryteriów branych pod uwagę. Metod badania zdolności kredytowej jest kilka. Pierwsza, tzw. analiza wskaźnikowa dokonywana jest na podstawie przedłożonych dokumentów przez klienta. W tym przypadku ocenie podlega zdolność do spłaty zobowiązań. Używanymi tutaj są znane wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, struktury majątku i kapitału oraz wiele innych. Jest to podejście czysto „liczbowe”. Kolejną metodą jest metoda punktowa. Polega na przypisywaniu określonym wskaźnikom punktów. Jedne cechy są bardziej ważne dla banku, inne mniej. W zależności od sumy punktów dokonywana jest klasyfikacja do kreślonej grupy ryzyka. Kolejną jest ocena przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analiza dyskryminacyjna. Ta ostatnia wykorzystuje modele statystyczno – matematyczne, które pozwalają oszacować ryzyko niespłacenia kredytu przez potencjalnego kredytobiorcę.

Klasyfikacja klientów (kredytobiorców), prowadzona przez banki, ma zasadnicze znaczenie, gdyż w dobie kryzysu instytucje „pożyczające” środki pieniężne powinny być szczególnie uważne ze względu na niewypłacalność wielu klientów, szerzące się bakructwa.